ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิในรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการสาธารณสุขที่ 5 ประกอบไปด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุุรี จังหวัดสุพรรณบุรี