เขตบริการสุขภาพที่ 5

ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิในรับผิดชอบพื้นที่เขตบริการสาธารณสุขที่ 5 ประกอบไปด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เขตบริการสุขภาพที่5

สถานบริการในเขตสุขภาพที่ 5สถานบริการในเขตสุขภาพที่5
ข้อมูลบุคลากรด้านสุขภาพจิต (จิตแพทย์)
จิตแพทย์เด็ก จิตแพทย์ผู้ใหญ่
นครปฐม 1 4
ราชบุรี 1 5
กาญจนบุรี 1 3
สุพรรณบุรี 0 3
สมุทรสาคร 1 4
สมุทรสงคราม 0 0
เพชรบุรี 0 2
ประจวบคีรีขันธ์ 1 1
ข้อมูลบุคลากรด้านสุขภาพจิต (PG)
PG ผู้ใหญ่ PG เด็ก ป โท
นครปฐม 11 2 2
ราชบุรี 9 4 20
กาญจนบุรี 11 2 12
สุพรรณบุรี 9 4 14
สมุทรสาคร 2 1 6
สมุทรสงคราม 0 0 5
เพชรบุรี 7 4 5
ประจวบคีรีขันธ์ 7 2 4
อัพเดท 27 ธค 59