ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงานปี2557 ผลการดำเนินงานปี2558 ผลการดำเนินงานปี2559
- ร้อยละของผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ก่อคดีรุนแรง (ความผิดต่อชีวิต/ร่างกาย/เพศ) ไม่ก่อคดีซ้ำ

100

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ์ Excellence Center**

5

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการนิติจิตเวชตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพจิตระดับยุ่งยากซับซ้อน Super Specialist Service (3S) (6 แห่ง)

5

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

5

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline) เรื่องการประเมินการแกล้งป่วยในผู้ป่วยโรคจิต

5

- ระดับความสำเร็จของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านนิติจิตเวช

5

- ระดับความสำเร็จของผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับปัญหา

5

- ระดับความสำเร็จผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับปัญหาที่ได้นำเสนอ (Oral/poster) ในเวทีนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI กลุ่มที่ 1

5

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุดข้อมูลที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ (Resource Data Set ) (ตัวชี้วัดภาคบังคับ)

5

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงานปี2557 ผลการดำเนินงานปี2558 ผลการดำเนินงานปี2559
- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบที่มี Resilience Z1 (ชุมชน/ภาค)

5

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาทีม MCATT ระดับอำเภอให้มีคุณภาพมาตรฐาน

5

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจิต **

5

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตร TOT วิกฤตสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรในพื้นที่ชุมชน

5

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงานปี2557 ผลการดำเนินงานปี2558 ผลการดำเนินงานปี2559
- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขให้มีบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข **

5

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนา รพช./รพท./รพศ. ให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์/การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

5

- ระดับความสำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาคู่เครือข่าย**

5

- ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิก NCD หรือ คลินิกสูงอายุ**

5

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย**

5

- ระดับความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่ และได้รับการดูแลต่อเนื่อง**

5

- ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า**

5

- ระดับความสำเร็จของการดูแลช่วยเหลือติดตามเฝ้าระวังผู้พยายามฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง**

5

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน**

5

- ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมารักษาซ้ำภายใน 90 วัน

95

- ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3month remission rate) **

92

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 1 ทุกด้านใน รพศ./รพท./ (ระดับ A และ S) และ รพช.**

5

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการจัดบริการแก่ผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (3S) ทั้งในจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็ก/และวัยรุ่น ได้อย่างมีคุณภาพปลอดภัย**

5

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน**

5

- ระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกเฉพาะทาง

5

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงานปี2557 ผลการดำเนินงานปี2558 ผลการดำเนินงานปี2559
- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพเพื่อธำรงมาตรฐาน HA,ISO9001 (ตัวชี้วัดภาคบังคับ)

5

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO27001 (ตัวชี้วัดภาคบังคับ)

5

- ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน**

90

- ร้อยละของหนี้ค่ารักษาพยาบาลค้างชำระที่เรียกเก็บได้

46

- ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน**

96

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารคลังยา และเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

5

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ**

5

- ระดับความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

5

- คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard)**

5

- ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ**

80

- ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต**

65

- ระดับความสำเร็จในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม

5