• 1. แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาฯ
 • 2. ผลการดำเนินงานตามแผนฏิบัติการฯ
 • 3. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
 • การจัดทำแผนเงินบำรุงปี 64 ครั้งที่ 3 และแนวทางปี 65
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 64 ครั้งที่ 2
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 64 ครั้งที่ 1
 • ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2564
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 5
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 4
 • ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 3
 • ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 2
 • ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 1
 • ขออนุมัติแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
 • ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2562 ครั้งที่ 4
 • ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2562 ครั้งที่ 3
 • ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2562 ครั้งที่ 2
 • ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2562 ครั้งที่ 1
 • ขออนุมัติแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2562
 • 4. งบประมาณประจำปี
 • 5. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดสถาบันฯ
 • 6. แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาฯ
 • 7. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กร
 • 8. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้ป่วย (รายเดือน)
 • 9. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 10. ผลประเมินความรู้ ความเข้าใจ
 • 11. รายงานประจำปี
 • 12. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของสถาบันฯ (2561-2565)
 • 13. แผนพัฒนาดิจิทัลสถาบันฯ
 • 14. ขอเผยแพร่ผลการประเมินการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี 2563
 • 15. แผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบันฯ