• 1. การจัดทำคำของบประมาณ
 • 2. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
 • 3. แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาฯ
 • 4. ผลการดำเนินงานตามแผนฏิบัติการฯ
 • 5. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดสถาบันฯ
 • 6. แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาฯ
 • 7. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กร
 • 8. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้ป่วย (รายเดือน)
 • 9. ผลประเมินความรู้ ความเข้าใจ
 • 10. รายงานประจำปี
 • 11. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของสถาบันฯ (2561-2565)
 • 12. แผนพัฒนาดิจิทัลสถาบันฯ
 • 13. ขอเผยแพร่ผลการประเมินการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี 2563