• 1. แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาฯ
 • แผนปฏิบัติการ (โครงการขับเคลื่อนฯ) สถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2565
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2565
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติการปี 64 ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 64
 • แผนปฏิบัติการปี 64 (ปรับแผน พ.ค.64) โครงการขับเคลื่อนฯ ราชทัณฑ์ปันสุข
 • แผนปฏิบัติการปี 64 (ปรับแผน พ.ค.64) โครงการขับเคลื่อนฯ
 • แผนปฏิบัติการปี 64 (ปรับแผน พ.ค.64)
 • แผนปฏิบัติการปี 64 (ปรับแผน เม.ย. 64)
 • แผนปฏิบัติการปี 64 (ปรับครั้งที่ 1)
 • แผนปฏิบัติการ 2564 (ตามวงเงินจัดสรรครั้งที่ 1)
 • แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ปี 64 (งบเงินบำรุงปี 2564)
 • แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ปี 63 (ฉบับปรับแผน)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาฯ ปี 2563 (ปรับครั้งที่1)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาฯ ปี 2563
 • 2. ผลการดำเนินงานตามแผนฏิบัติการฯ
 • 3. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
 • 4. งบประมาณประจำปี
 • 5. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดสถาบันฯ
 • 6. แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาฯ
 • 7. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กร
 • 8. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้ป่วย (รายเดือน)
 • 9. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 10. ผลประเมินความรู้ ความเข้าใจ
 • 11. รายงานประจำปี
 • 12. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของสถาบันฯ (2561-2565)
 • 13. แผนพัฒนาดิจิทัลสถาบันฯ
 • 14. ขอเผยแพร่ผลการประเมินการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี 2563
 • 15. แผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบันฯ