• 1. แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2565 ปรับครั้งที่ 2 (งบประมาณ)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2565 ปรับครั้งที่ 2 (เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2565 ปรับครั้งที่ 1 (งบประมาณ)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2565 ปรับครั้งที่ 1 (เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2565 (เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2565 (งบประมาณ)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2564 ปรับครั้งที่ 3 (เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2564 ปรับแผนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข (งบประมาณ)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2564 ตามวงเงินจัดสรรครั้งที่ 2 (งบประมาณ)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2564 ปรับครั้งที่ 2 (เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2564 ปรับครั้งที่ 1 (งบประมาณ+เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2564 ตามวงเงินจัดสรรครั้งที่ 1 (งบประมาณ+เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2564 (เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2563 (Covid) (งบประมาณ+เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2563 ปรับครั้งที่ 1 (งบประมาณ+เงินบำรุง)
 • แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาณ์ฯ ปี 2563 (เงินบำรุง)
 • 2. ผลการดำเนินงานตามแผนฏิบัติการฯ
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือน ปี 2565 (งบประมาณ)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 ไตรมาส 1 (งบประมาณ)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือน ปี 2565 (เงินบำรุง)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 (งบประมาณ+เงินบำรุง)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ไตรมาส 4 (งบประมาณ)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ไตรมาส 3 (งบประมาณ))
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ไตรมาส 2 (งบประมาณ+เงินบำรุง)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 (งบประมาณ+เงินบำรุง)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 (งบประมาณ)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 ไตรมาส 2 (งบประมาณ)
 • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือน ปี 2563 (งบประมาณ)
 • 3. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2565 ครั้งที่ 2
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2565 ครั้งที่ 1
 • ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2565
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564 ครั้งที่ 3
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2564 ครั้งที่ 2
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2564 ครั้งที่ 1
 • ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2564
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 5
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 4
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 3
 • ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 2
 • ขออนุมัติปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563 ครั้งที่ 1
 • ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
 • 4. งบประมาณประจำปี
 • 5. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดสถาบันฯ
 • 6. แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาฯ
 • 7. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กร
 • 8. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้ป่วย (รายเดือน)
 • 9. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 10. ผลประเมินความรู้ ความเข้าใจ
 • 11. รายงานประจำปี
 • 12. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของสถาบันฯ (2561-2565)
 • 13. แผนพัฒนาดิจิทัลสถาบันฯ
 • 14. ขอเผยแพร่ผลการประเมินการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี 2563
 • 15. แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน(BCP) ฉ.รวม 1-2565
 • 16. แผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบันฯ
 • 17. แผนเผชิญเหตุในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบันฯ