• 1. การจัดทำคำของบประมาณ
  • 2. แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
  • 3. แผนปฏิบัติการสถาบันกัลยาฯ
  • 4. แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาฯ
  • 5. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กร
  • 6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้ป่วย (รายเดือน)
  • 7. ผลประเมินความรู้ ความเข้าใจ
  • 8. รายงานประจำปี
  • 9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของสถาบันฯ (2561-2565)
  • 10. แผนพัฒนาดิจิทัลสถาบันฯ